fnhp.net
当前位置:首页 >> 小数乘除法口算题大全 >>

小数乘除法口算题大全

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2= 180 14.16*6= 96 15.300*6=

40÷20= 80÷40= 50*40= 320÷40= 70*4=90÷30= 240÷80= 3*50= 960÷3 95÷5=120÷60= 720÷80= 20*14= 90*3= 30*23=400÷80= 240÷60= 180÷9= 20*40= 120*4=210÷3= 360÷60= 200÷40= 44*2= 4*23=270÷9= 540÷90= 320÷8= 72÷3= 25*4=160

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.

2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6,1.92÷0.04=48,0.32*500=160,0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6,4÷20=0.2,3.5*200=700,1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05,0.4*0.8=0.32,4*0.25=1,0.36+1.54=2 1.01*99=99.99,4

17*40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8*0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32*500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5*200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4*0.8= 4*0.25= 0.36+1.54= 1.01*99= 420÷35= 25*12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2= 1/6 + 1/2 -1/

小数乘除法口算练习 1.5*4= 2.5*4= 0.13* 4= 5.4÷10= 0.18*0.3= 4.2*1000= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 8.5*100= 8.5÷ 1.7= 3.2÷100= 1.2÷0.3 = 0.49÷7= 0 .04*25= 0.096÷0.03= 84÷4.2= 1000*0.756= 0.5*100= 0÷0.25= 1÷0.01= 1.25*8= 3.8*2= 7.2÷0.9=

0.1*0.1=0.010.1*0.2=0.020.2*0.2=0.040.3*0.6=0.180.5*0.6=0.30.8*0.5=0.40.5*0.2=0.10.9*0.8=0.720.9*0.7=0.630.9*0.6=0.540.9*0.5=0.450.9*0.4=0.360.9*0.3=0.270.9*0.2=0.180.9*0.1=0.090.8*0.8=0.640.8*0.7=0.560.8*0.6=0.480.8*0.4=0.320.8*

1) 1.4÷0.5= 2) 1.55÷0.5= 3) 3.15÷0.7= 4) 1.86÷0.2= 5) 1.04÷0.8= 6) 0.38÷0.1= 7) 1.36÷0.2= 8) 1.16÷0.4= 9) 0.12÷0.6= 10) 0.27÷0.9= 11) 0.48÷0.2= 12) 8.73÷0.9= 13) 0.72

39*4= 51*9= 77*7= 874*3= 304*5= 106*10= 178*3= 78*9= 1.573*6= 3.52*100 3.54*8= 43.87*4= 163*3= 724*7= 43.7*8= 46.9*8= 78*9= 250*0.4= 24*5= 37*8= 104*5= 847*4= 8*42= 5.78*92= 78*2= 245*0= 306*103*0= 132*6= 350*1000=

口算2.4÷0.8=5.4÷10= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 3.2÷100= 8.5÷ 1.7= 1.2÷0.3 = 0.49÷0.7=0.096÷0.03= 84÷4.2= 0÷0.25= 1÷0.01= 7.2÷0.9=9.3÷0.3= 4÷0.4=0.45÷0.5=0.2÷0.01= 算式 1.4÷0.5= 2) 1.55÷0.5= 3) 3.15÷0.7= 4) 1.86÷0.2= 5) 1.04÷0.8= 6) 0.38÷0

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com